Српски рјечник

го̏во̑р , m.  ( loc.   гово̀ру )   die Rede , Sprache , sermo  [ cf.   бесједа , 1   граја ]: познајем га по говору ;  чује се некакав говор .