Лепа реч и гвоздена врата отвара
Oткријте и истражите богатство српске лексике

Претрагу покреће Algolia


Шта је то лема?

Лема је основни („речнички”) облик речи: номинатив једнине за именице, номинатив мушког рода за придеве и инфинтив за глаголе.

Како функционише инстант-претрага?

Резултати такозване инстант-претраге се приказују док куцате свој упит и помажу вам да брже стигнете до тражене речи. Осим што убрзава долазак до тражене речи, ова врста претраге олакшава и сагледавање речничке макроструктуре, односно азбучног редоследа одредница у појединачним речницима. На тај начин, већ приликом прве претраге можете закључити да ли се у непосредној близини тражене речи налазе још неке које би вас могле занимати.

Више о инстант-претрази можете прочитати овде.


Преко прече, наоколо ближе...
Напредне могућности претрагеКако функционише напредна претрага?

За разлику од инстант-претраге, преко које лако и брзо долазимо до лема, т.ј. носећих речи у речничким одредницама, напредна претрага даје могућност претраживања комплетног садржаја речничких одредница уз помоћ посебног језика за претраживање корпуса.

За сада је активирана претрага појединачних речи у речничком садржају.

Могућност комбинованих упита биће додата накнадно.

Опсег претраге

Опсег претраге може да се односи на целу одредницу, или пак да буде ограничен само на лему, примере или дефиниције. Такође, корисник сам контролише да ли претражује све речнике, или један или више појединачних речника.

Шта је то CQL?

Језик за формулисање корпусних упита (енгл. corpus query language, CQL) je врста кода помоћу којег је могуће обавити сложене претраге.

Буквални упит

Ако у горње поље за претрагу унесете упит "млад", систем ће вратити резултате који садрже дату реч у том облику и то у изабраном опсегу (види горе). Знакови навода су обавезни.

Џокери у претрази

Џокери су посебни знаци помоћу којих се упит може проширити: .? замењује било које појединачно слово, а .* замењује једно или више слова.

Тако, на пример, ако желите да будете сигурни да сте упитом обухватили и екавске и јекавске облике речи, можете саставити овакав упит: "р.?ечник". Он ће вратити резултате који садрже и лему речник и лему рјечник. ".?" у претходном упиту значи да после слова р може али не мора да се налази још једно слово.

Упит "млад.*" враћа све речи које почињу са млад (младић, младожења, младог итд.)

Знак Значење
. Тачно један словни знак
.? 0 или 1 словни знак
.* 1 или више словних знакова

Алтернације

Оператор | се користи за алтернацију, док се група алтернативних словних знакова уоквирује угластим заградама.

Тако ће упит "ср[п|б].*" обухватити све речи које почињу са срп или срб: дакле, и Србија и српски, док ће упит "гро[з|ж][д|ђ].*" пронаћи речи типа грозд, грожђе, Гроздана, грожђани итд.

Напредном претрагом садржаја самих речника могу се открити речи којих нема међу носећим речима. Тако се, нпр. у примерима Златановићевог речника налази облик грозди́ки иако грозди́к не постоји као лема.

Акценти

Леме као и примери у речницима који се објављују на Расковнику су често акцентовани. Зато је приликом састављања напредних упита важно размисилити и о могућем положају дијакритичких знакова за акценте.

Упит "гро[з|ж][д|ђ].*" ће пронаћи све речи које почињу са гро и које као четврто слово имају или з или ж, а као пето слово или д или ђ, али неће узети у обзир речи које имају акцентовано о, пошто се акценат броји као посебно словно место.

Ако, међутим, додамо још једног џокера после слова о: "гро.?[з|ж][д|ђ].*", систем ће узети у обзир и акцентовано о па ћемо на тај начин добити речи као што су: Гро̑зда, гро́здавче, гро̑зд, гро́зда и гро́здавац, али и речи са неакцентованим о као што су: гроздобе́р, грозде́ви, грозда́нка итд.